بایگانی‌های Aristolochia - فارس ایندکس

زراوند / خواص گیاه زراوند / مضرات زراوند کوهی / عکس گیاه زراوند

زراوند / خواص گیاه زراوند / مضرات زراوند کوهی / عکس گیاه زراوند

ارسال شده در ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

زراوند / خواص گیاه زراوند / مضرات زراوند کوهی / عکس گیاه زراوند زراوند : (Aristolochia) این گیاه با نامهای سراوند، ببراله، درقطولیطس، مدحرج، شجره رستم، غاقه، غاغه، نخود الوندی و خربزه ابوجهل شناخته می شود. " ...