طبع / فهرست کامل طبع خوراکیها / طبع میوه ها / طبع غذاها / طبع حبوبات و غلات / طبع سبزیها / لیست مواد غذایی

طبع / فهرست کامل طبع خوراکیها / طبع میوه ها / طبع غذاها / طبع حبوبات و غلات / طبع سبزیها / لیست مواد غذایی

طبع : در این مقاله لیست مواد غذایی شامل: طبع کلیه خوراکی ها، طبع میوه ها، طبع غذاها، طبع حبوبات و غلات، طبع سبزی ها و صیفی جات، طبع نوشیدنی ها، طبع گیاهان دارویی، را به همراه مصلحات برخی از آنها جمع آورده نموده و هر روز به تعداد خوراکیها اضافه می نماییم تا به عنوان کاملترین مرجع طبع خوراکیها برای کاربران عزیز در دسترس باشد.

طبع / فهرست کامل طبع خوراکیها / طبع میوه ها / طبع غذاها / طبع حبوبات و غلات / طبع سبزیها / لیست مواد غذایی

طبع / فهرست کامل طبع خوراکیها / طبع میوه ها / طبع غذاها / طبع حبوبات و غلات / طبع سبزیها

 

طبع طبع نوع مزاجمصلح
طبع آلبالوطبع سرد و خشکعسل
طبع آلو و آلوچهطبع سرد و ترعناب ، گلنگبین، کندر، عسل، زنیان، زیره، روغن زیتون
طبع آناناسطبع گرم و ترآب انار ، آب لیمو، عسل
طبع آویشنطبع گرم و خشکسرکه ،انگور
طبع آهو (گوشت)طبع گرم و خشکسماق، گشنیز، مرزه، پختن با روغن بادام یا روغن کنجد، سکنجبین
طبع اردک (گوشت)طبع گرم و خشکپختن با رکه، کرفس، پونه، نخود، شوید، تره، دارچین، سکنجبین
طبع اردهطبع گرم و ترسرکه، عسل
طبع ارزنطبع سرد و خشکعسل
طبع ازگیلطبع سرد و خشکانیسون، عسل، عود هندی
طبع اسپندطبع گرم و خشکمیوه های ترش، سکنجبین
طبع اسطوخدوسطبع گرم و خشکسکنجبین
طبع اسفرزهطبع سرد و ترعسل، سکنجبین عنصلی
طبع اسفناجطبع سرد و ترپختن با روغن بادام، روغن گاوی تازه، دارچین، فلفل
طبع افتیمونطبع گرم و خشکزعفران، کتیرا، روغن بادام، صمغ عربی
طبع انار شرینطبع سرد و ترزنجبیل پرورده ، انار ترش
طبع انار ترشطبع سرد و خشکعسل
طبع انبهطبع گرم و خشکزنجبیل، نمک، مویز، شربت زرشک ،روغن زیتون
طبع انجیر تازهطبع گرم و ترسکنجبین، شربت ریواس، شربت بالنگ
طبع انجیر خشکطبع گرم و ترگردو، آویشن، انیسون،بادام
طبع انگورطبع گرم وترتخم کرفس، غذاهای ترش، سکنجبین
طبع انیسونطبع گرم و خشکرازیانه، سکنجبین
طبع بادام هندیطبع گرم  و خشکمصطکی، عسل ، رب ترش
طبع بادام درختی شیرینطبع گرم و ترمصطکی، عسل ، رب ترش
طبع بادام درختی تلخطبع گرم  و خشکعسل، خشخاش، بادام شیرین
طبع بادام زمینیطبع گرم  و ترمصطکی ، عسل
طبع بادام کوهیطبع گرم  و خشکمصطکی، عسل
طبع بادرنجبویهطبع گرم و خشکمصغ عربی، ندر
طبع بادمجانطبع گرم و خشکپختن با گوش بره، روغن گاوی تازه، سرکه زیره، گلپر، انارو دانه انار
طبع بارهنگطبع سرد و خشکعسل، مصطکی
طبع باقلا تازهطبع سرد و ترعسل، پوست کندن، جوشاندن در آب و ریختن اب آن پس از پختن ، روغن بادام ، پونه مرزه، فلفل داچین،اویشن، زیره، گلپر
طبع باقلا خشکطبع سردو  خشک
طبع بالنگطبع سرد و خشکعسل، بنفشه، شرب انجیزع شربت خشخاش
طبع بالنگوطبع گرم و ترعسل
طبع بامیهطبع سرد و  ترادویه های گرم
طبع برگ بوطبع گرم و خشککتیرا
طبع برگ چغندرطبع گرم و خشکخردل، ابغوره، پختن با عدس، شربت بالنگ
طبع برنجطبع سردو خشکخیساندن در آب و نمک، زعفران، زیره سیاه ، شوید
طبع بز (گوشت)طبع سرد و خشکنمک، فلفل، پیاز، دارچین، زیره ،میخک، بادم، نارگیل، خرما
طبع بَزرَکطبع گرم  و خشکگشنیز،سکنجبین، عسل
طبع بلدرچین (گوشت)طبع گرم و خشکروغن کنجد، روغن بادام، آب انار، روغن زیتون
طبع بلوط خوراکیطبع سرد و خشکسکنجبین ، عسل
طبع بولقمون (گوشت)طبع گرم و ترگشنیز، سماق
طبع بهطبع گرم و خشکعسل، انیسون، مربا نمودن آن با عسل
طبع به دانهطبع سرد و تررازیانه، عسل
طبع پاچهطبع گرم و ترگلپر سرکه، مرزه، زنجبیل، دارچین
طبع پرتقالطبع سرد و ترعسل، گلنگبین
طبع پستهطبع گرم و خشکزردآلو، انار ترش، سرکه، سکنجبین، الو
طبع پسته کوهی (بنه)طبع گرم و ترگلاب ،رب ،ریواس، سکنجبین، رب ترش
طبع پنیر تازهطبع سرد و ترمغز گردو، آویشن، عسل ، نعناع خشک سبزی های معطر
طبع پنیر کهنهطبع گرم و خشکمغز گردو، آویشن عسل نعناع خشک، سبزی های معطر
طبع پونهطبع گرم و خشکآدر بلوط، رب مورد، سرکه، کتیرا
طبع پیازطبع گرم و خشکشستن ان با آب و نمک،سرکه آب انار، کاسنی
طبع پیازچهطبع گرم و خشکشستن ان با اب و نمک، سرکه آب انار ، کاسنی
طبع تخم آفتاب گردانطبع گرم و خشکآبغوره، آب انار، سرکه
طبع تخم خربزهطبع گرم و تربنفشه، عسل
طبع تخم طالبیطبع گرم و تربنفشه، عسل
طبع تخم کافشهطبع گرم و خشکانیسون، شیرینی های طبیعی
طبع تخم کدوطبع سرد و ترعسل، گلنگبین
طبع تخم ماهیطبع گرم و خشکزنجبیل، سکنجبین
طبع تخم مرغطبع زرده تخم مرغ گرم و سفیده آن سرد استادویه گرم، نمک
طبع تخم هندوانهطبع سرد و ترعسل، گلنگبین
طبع تربچهطبع گرم و ترنمک، عسل، زیره خیسانده شده در سرکه
طبع ترخونطبع گرم و خشکعسل، کرفس
طبع ترشکطبع گرم و خشکشربت ها، رازیانه، شکرسرخ
طبع ترهطبع گرم و خشکگشنیز، کاسنی تازه
طبع تره تیزکطبع گرم و خشککاسنی، خرفه، سرکه
طبع تمر هندیطبع سرد و خشککتیرا، خشخشا، عناب، بنفشه ، لعاب به دانه
طبع تمشکطبع سرد و خشکعسل
طبع توت (اقسام)طبع گرم و ترسکنجبین ترش، گوارش کمونی (زیره ای)
طبع تخم ریحانطبع گرم و خشکمرزنجوش
طبع ترب (انواع ترب)طبع گرم و ترنمک، عسل، زیره خیسانده شده در سرکه
طبع توت فرنگیطبع سرد و ترعسل
طبع جعفریطبع گرم و خشکسویق، بادرنجبویه، ترشی های طبیعی، کاسنی
طبع جگر سفیدطبع گرم و ترشاه زیره، خیساندن در سرکه و سپس کباب نمودن، دارچین
طبع جگر سیاهطبع گرم و ترادویه گرم، نمک، دارچین، گشنیز، شاه زیره، سرکه، کباب نمودن
طبع جوطبع سردو خشکرازیانه، شیرینی های طبیعی،انیسون، روغن های گیاهی
طبع جوی دو سرطبع گرم و خشککتیرا
طبع چای سبز و سیاهطبع گرم و خشکشیر بز، بادیان خطایی، مشک، دارچین، زنجبیل
طبع چغندرطبع گرم و خشکخردل، آبغوره، پختن با عدس، شربت بالنگ، سرکه
طبع چلغوزطبع گرم و خشکخشخاش، عسل، سکنجبین، میوه های ترش
طبع خاکشیرطبع گرم و ترکتیرا، عسل
طبع خامهطبع سرد و ترعسل
طبع خربزهطبع گرم و تراب انار ترش سرکه
طبع خردلطبع گرم و خشکروغن بادام، کاسنی، سرکه
طبع خرفهطبع سرد و ترکرفس، نعناع، مصطکی
طبع خرماطبع گرم و ترآب انار، بادام، سکنجبین، خشخاش، گلاب، سرکه، کاهو
طبع خروس (گوشت)طبع گرم و خشکسرکه، ابغوره ، ورغن های گیاهی ، ادویه گرم، سکنجبین
طبع خشخاشطبع سرد و خشکعسل، مصطکی
طبع خیار بوته ایطبع سرد و ترنمک، رازیانه، زنیان، مویز، عسل، زیره، پوست کندن
طبع خیار چنبرطبع گرم و ترمصطکی انیسون
طبع دارابیطبع سرد و ترعسل، گلگبین
طبع دارچینطبع گرم و خشککتیرا، مصطکی
طبع دلطبع گرم و خشکآویشن، زیره، فلفل، گلپر،خواباندن در روغن کنجد و بعد کباب کردن
طبع دوغطبع سرد و ترزنیان ،نعناع، آویشن، سیر، کاکوتی، زیتون سیاه دانه، پونه
طبع ذرتطبع سردو خشکشیرینی های طبیعی روغن های گیاهی
طبع رازیانهطبع گرم و خشکصندل، سکنجبین
طبع رزماریطبع گرم و خشکسکنجبین
طبع روغن بادام شیرینطبع معتدلمصطکی
طبع روغن بادام تلخطبع گرم و ترعسل
طبع روغن زیتونطبع گرم و خشکمغز گردو، مغز بادام، سرکه، عسل، شیرینی های طبیعی
طبع روغن کنجدطبع گرم و ترعسل
طبع ریباس (ریواس)طبع سرد و خشکشربت عود، انیسون، عسل
طبع ریحانطبع گرم و خشکنیلوفر
طبع زالزالکطبع سردو  خشکانیسون، عسل ، عود هندی
طبع زبانطبع گرم و ترطبخ با سرکه و یا گشنیز خشک زیره، خولنجان،مرزه
طبع زردآلوطبع سرد و ترعسل، انیسون، زنیان، مصطکی، زیره، روغن زیتون
طبع زردچوبهطبع گرم و خشکآب لیمو، اب بالنگ
طبع زردکطبع گرم و ترانیسون، ادویه گرم
طبع زرشکطبع سردو خشکمیخک، شرک سرخ و شیرنی های طبیعی
طبع زعفرانطبع گرم و خشکآنیسون، سکنجبین
طبع زغال اختهطبع سرد و خشکعسل، گلنگبین
طبع زنجبیلطبع گرم و خشکعسل، روغن بادام
طبع زنیانطبع گرم و خشکگشنیز، باقلا
طبع زیتونطبع گرم و خشکمغز گردو، مغز بادام، سرکه ، عسل، شیرینی های طبیعی
طبع زیرهطبع گرم و خشکعسل، آویشن، کتیرا
طبع سار (گوشت)طبع گرم و ترآب انار، آبغوره، سکنجبین ترش مزه، دارین، هل
طبع سرشیرطبع سرد و ترعسل
طبع سرکهطبع سرد و خشکشیرینی های طبیعی، روغن بادام شیرین
طبع سماقطبع سرد و خشکانیسون، مصطکی، طبخ با بادمجان
طبع سمنوطبع گرم و معتدلسکنجبین، کاسنی
طبع سنجدطبع سرد و خشکعسل، شکر سرخ
طبع سیاه دانهطبع گرم و خشکدر سرکه خیساندن، کتیرا
طبع سی سنبر (سرسم)طبع گرم و خشککتیرا
طبع سیبطبع گرم و تردارچین ، گلنگبین، غذاهای لطیف
طبع سیب زمینیطبع سرد و تردارچین، زنجبیل آویشن شیرازی
طبع سیب زمینی ترشیطبع گرم و تردرچین، عسل سکنجبین، سرکه و خردل، میخک
طبع سیرطبع گرم و خشکپختن در آب و نمک، روغن بادام، کره، گشنیز، سکنجبین، انار ترش
طبع سیرابیطبع سردو  خشکگلپر، سرکه ، مرزه، زنجبیل، دارچین
طبع شاه بلوططبع سرد و خشکسکنجبین ، عسل
طبع شاه ترهطبع گرم و خشککاسنی، هلیله زرد
طبع شاه توتطبع سرد و خشکعسل، اب انار، انار، اطریفل صغیر
طبع شاه دانهطبع سرد و خشککتیرا، زرشک
طبع شاهیطبع گرم و خشککاسنی، خرفه، سرکه
طبع شبدرطبع گرم  و ترکاسنی
طبع شتر (گوشت)طبع گرم و خشکجوشاندن با روغن زیتون ، پختن با نمک و شوید، فلفل، سرکه، زیره
طبع شترمرغ (گوشت)طبع گرم و خشکسرکه، روغن
طبع شفتالوطبع سرد و ترعسل، مربای زنجبیل
طبع شقاقلطبع گرم و ترعسل
طبع شکر سرخ یا سفیدطبع گرم و خشککاهو، به، بادام، شیر تازه دوشیده، ترشی های طبیعی
طبع شلغمطبع گرم و ترفلفل، زیره، گلنگبین، سکنجبین، شکر سرخ ،خردل، سرکه
طبع شلیلطبع سرد و ترعسل، گلنگبین، انیسون، زنیان، مصطکی، زیره، روغن زیتون
طبع شنبلیلهطبع گرم و خشکسکنجبین، انیسون، کاسنی، برگ اسفناج، برگ خرفه
طبع شوید (شبت)طبع گرم و خشکآبلیمو، آبغوره، ترشی های طبیعی، سکنجبین ساده
طبع شیر پاستوریزهطبع سرد و ترعسل ، گلاب
طبع شیر محلی تازهطبع گرم و ترعسل ،گلاب
طبع شیره انگورطبع گرم و ترتخم ریحان، خشخاش
طبع شیره خرماطبع گرم و خشکسرکه، بادام درختی، سکنجبین، ترشی های طبیعی
طبع طالبیطبع گرم و ترانار ترش، سرکه
طبع عدسطبع سردو خشکمرزه،روغن بادام، سرکه، گلپر، پختن با گوش حیوان جوان،روغن کنجدتازه پونه ، زعفران، روغن گاو
طبع عسلطبع گرم و خشکآب انار ترش، آب لیمو، آب بالنگ، سرکه، گشنیز
طبع غاز (گوشت)طبع گرم و خشکآب انار، زیره، دارچین، فلفل، زنجبیل
طبع غورهطبع سردو خشکگلنگبین، شربت خشخاش، انیسون
طبع فرنجمشکطبع گرم و خشکبنفشه، سکنجبین
طبع فلفلطبع گرم و خشکروغن های گیاهی سرد(برای گرم مزاجان)عسل (برای سرد مزاان)
طبع فلفل سبزطبع گرم و خشکصمغ عربی، صندل، گلاب
طبع فندقطبع گرم و خشکآب عسل، شکر سرخ، شربت به ، سکنجبین
طبع قارچ خوراکیطبع سردو  ترخردل پختن با نمک و شوید، روغن کنجد و زیتون، پونه، اویشن، فلفل زنجبیل، زیره
طبع قدومهطبع گرم و ترزرشک
طبع قراقروططبع سرد و خشکانواع فلفل، زیره، سیاه دانه
طبع قرقاولطبع گرم و خشکسکنجبین
طبع قلوهطبع سرد و خشککباب نمودن با روغن زیتون، نمک، فلفل، دارچین، مصطکی، شاه زیره
طبع قهوهطبع سرد و خشکزعفران، گلاب، روغن پسته، زنجبیل
طبع قیسیطبع گرم وترعسل، انیسون، زنیان، مصطکی ، زیره
طبع کاسنیطبع سرد و ترشرک سخ، شربت بنفشه، سکنجبین، دارچین، هل
طبع کاکائوطبع گرم و خشکزعفران، روغن پسته ، گلاب
طبع کاهوطبع سرد و ترنعناع، کرفس، زیره، مصطکی، سکنجبین، هلیله
طبع کبابطبع گرم و خشکسماق، گشنیز، فلفل، سکنجبین، اطریفل
طبع کبک (گوشت)طبع گرم و خشکترشی های طبیعی ، سکنجبین
طبع کبوتر (گوشت)طبع گرم و خشکپختن با آبغوره یا سرکه، کاسنی، کرفس، سماق، شوید، تره، نخود
طبع کدو (اقسام)طبع سرد و تراب عسل، میخ، زیره، نعناع، نمک، روغن زیتون، فلفل، خردل، آب غوره
طبع کرفسطبع گرم و خشکانیسون
طبع کرهطبع گرم و ترعسل، شکر سرخ، ادویه قابضه
طبع کشکطبع سرد و خشکگلنگبین، سیر، نعناع خشک ، پونه کوهی
طبع کلم بستانی (اقسام)طبع گرم و خشکسکنجبین ، پختن با گوشت حیوان، روغن بادام خردل
طبع کلم قمریطبع گرم و خشکآویشن، پونه، انیسون، دارچین
طبع کنارطبع سرد و خشکسکنجبین، گلنگبین، مصطکی
طبع کنجدطبع گرم و ترعسل
طبع کنگر آبیطبع گرم و خشکعناب
طبع کنگر فرنگیطبع گرم و خشکادویه گرم سرکه روغن زیتون
طبع کنگر وحشیطبع گرم و خشکسرکه، ترشی
طبع کیویطبع سرد و ترعسل، گلنگبین
طبع گاو (گوشت)طبع گرم و خشکدارچین، فلفل، زنجبیل، پیاز، سکنجبین، گلپر، سیر، تره تیزک، زیره
طبع گرپ فرتطبع سرد و خشکعسل، گلنگبین
طبع گردوطبع گرم و خشکانار ترش، سکنجبین، خشخاش، ترشی های طبیعی
طبع گرمکطبع گرم و ترآب انار ترش، سرکه
طبع گزنهطبع گرم و خشکآب میوه های سرد، زعفران
طبع گشنیزطبع سرد و خشکسکنجبین، زرده تخم مرغ با فلفل و نمک، اب مرغ، دارچین
طبع گلابطبع سردو  ترجلاب
طبع گلابیطبع گرم و ترعسل ،دارچین، هل، رازیانه، مربای زنجبیل، کندر، زیره
طبع گلپرطبع گرم و خشکخیساندن  در سرکه، بوئیدن کافور و یا گلاب، رازیانه، تخم خیارین
طبع گل گاوزبانطبع گرم و ترصندل سفید
طبع گنجشک (گوشت)طبع گرم و خشکآب انار، ابغوره، سکنجبین ترشی، دارچین، هل
طبع گندمطبع گرم و ترسرکه کهنه، شیرینی های طبیعی
طبع گوجه فرنگیطبع سرد و ترروغن زیتون
طبع گوزن (گوشت)طبع گرم و خشکسرکه ، آبغوره، روغن های گیاهی
طبع گوساله (گوشت)طبع گرم و ترگشنیز، سماق، مرزه
طبع گوسفند (گوشت)طبع گرم و ترگشنیز، سماق، مرزه
طبع گیلاسطبع گرم و ترمسهل ها و ملین ها
طبع لپهطبع گرم و خشککتیرا
طبع لوبیا سبزطبع سرد و تردارچین، زنجبیل، خردل، زیره ، نمک، روغن زیتون، آویشن، فلفل، طبخ با گوشت حیوان جوان
طبع لوبیا (اقسام)طبع گرم و تردارچین،زنجبیل، خردل، زیره،نمک روغن زیتون، اویشن،فلفل، پختن با گوشت حیوان جوان
طبع لیمو شیرینطبع سرد و ترعسل، گلنبین
طبع لیمو عمانیطبع سرد و خشکعسل، گلنگبین
طبع ماءالشعیرطبع سردگلقند
طبع مارچوبهطبع گرم و خشکعسل، سرکه ، سکنجبین
طبع ماستطبع سرد و ترزنیان ،نعناع، آویشن، سیر، کاکوتی، زیتون سیاه دانه، پونه
طبع ماست چکیدهطبع گرم و ترمغز گردو، آویشن، عسل، نعناع خشک، سبزی های معطر
طبع ماشطبع سردو خشکزیره، میخک ، انار ترش سماق، اب ترشک، روغن بادام، تخم کافشه، زنجبیل، دارچین، فلفل ، مصطکی خردل
طبع ماهی (انواع)طبع سرد وترپختن با دنبه یا کنجد، زنجبیل، اویشن، عسل، گلنگبین ادویه گرم
طبع مرزهطبع گرم و خشکسرکه
طبع مرغ محلیطبع گرم و ترادویه گرم، سکنجبین
طبع مریم گلیطبع گرم و خشک
طبع مغزطبع گرم و ترنمک، آویشن، دارچین ،زیره، ترشی های طبیعی
طبع موزطبع گرم و ترنمک، مربای زنجبیل، عسل، سکنجبین نزوری معتدل
طبع موسیرطبع گرم و خشکپختن آن در آب و نمک، روغن بادام، کره سکنجبین
طبع مویزطبع گرم و ترسکنجبین، خشخاش، عناب، آب میوه های ترش
طبع میخکطبع گرم و خشکصمغ غربی
طبع میگوطبع گرم و ترسرکه، شربت انار، شاه زیره، نعناع
طبع نارگیلطبع گرم و خشکعسل، میوه های ترش، لیمو، هنداونه
طبع نارنگیطبع سرد و ترعسل، گلنگبین
طبع نارنجطبع سرد و خشکعسل، گلنگبین
طبع نخودطبع گرم و خشکخشخاش زیره شوید، کنجبین ساده  گلنگبین
طبع نخود سبزطبع سرد و ترآویشتن، دارچین، زنجبیل، فلفل سیاه
طبع نشاستهطبع سرد و خشککرفس، میخک، شیرینی های طبیعی
طبع نعناعطبع گرم و خشککرفس
طبع نمکطبع گرم و خشکروغن بادام، آویشن، گوشت حیوان جوان فربه
طبع والکطبع گرم و خشکگشنیز، کاسنی تازه
طبع ولیکطبع سرد و خشکعسل، گلنگبین
طبع وانیلطبع گرم و خشکزعفران، روغن پسته، گلاب
طبع هلطبع گرم و خشککتیرا
طبع هلوطبع سرد وترعسل، مربای زنجبیل
طبع هندوانهطبع سرد و ترپوست هنداونه، عسل ، گلنگبین
طبع هویجطبع گرم و ترانیسون ، ادویه گرم
طبع یونجهطبع گرم و تر
READ  درمان زگیل با استفاده از سرکه سیب

 

غذاطبع نوع غذا
طبع قورمه سبزیطبع گرم
طبع قیمهطبع گرم
طبع فسنجانطبع گرم
طبع بادمجانطبع گرم
طبع کدوطبع سرد
طبع آلو اسفناجطبع سرد
طبع کرفسطبع گرم
طبع بامیهطبع سرد
طبع ریواسطبع سرد
طبع مرغ ترشطبع سرد
طبع کتهطبع معتدل روبه سرد
طبع پلوطبع معتدل روبه سرد
طبع سبزی پلوطبع گرم
طبع باقلا پلوطبع سرد
طبع زرشک پلوطبع سرد
طبع آلبالو پلوطبع سرد
طبع لوبیا پلوطبع سرد
طبع کلم پلوطبع سرد
طبع رشته پلوطبع سرد
طبع دم پختکطبع گرم
طبع نخودابطبع گرم
طبع عدس پلوطبع سرد
طبع مرصع پلوطبع گرم
طبع شیرین پلوطبع گرم
طبع ماش پلوطبع سرد
طبع استانبولیطبع سرد
طبع ته چینطبع معتدل
طبع کوفته تبریزیطبع معتدل
طبع کوفته ریزهطبع گرم
طبع کوفته برنجیطبع سرد
طبع تاس کبابطبع گرم
طبع کوکو سبزیطبع گرم
طبع کوکو سیب زمینیطبع سرد
طبع کتلتطبع سرد
طبع شامیطبع گرم
طبع آش رشتهطبع معتدل
طبع آش سادهطبع سرد
طبع آش دوغطبع سرد
طبع آش شله قلمکارطبع گرم
طبع اشکنهطبع گرم
طبع کله جوشطبع معتدل به گرم
طبع آبگوشتطبع گرم
طبع سوپ جوطبع سرد
طبع سوپ رشته فرنگیطبع سرد
طبع شیر برنجطبع سرد
طبع فرنیطبع معتدل
طبع شله زردطبع معتدل
طبع آش شلغمطبع معتدل
طبع سوپ شیرطبع سرد
طبع نرگسیطبع معتدل
طبع عدسیطبع سرد
طبع آش اوماجطبع سرد
طبع سمنوطبع گرم
طبع کاچیطبع گرم
طبع کباب کوبیدهطبع گرم
طبع کباب ترکیطبع سرد
طبع ژامبون گوشتطبع سرد
طبع رامبون مرغطبع سرد
طبع سوسیس کالباسطبع سرد
طبع جوجه کبابطبع سرد
طبع کباب برگطبع گرم
طبع بریانیطبع گرم
طبع همبر گرطبع سرد
طبع فلافل ذرتطبع سرد
طبع فلافل نخودطبع گرم
طبع چیپسطبع سرد
طبع کشک بادنجان(کشک زیاد)طبع سرد
طبع حلیم گندمطبع گرم
طبع حلیم بادنجانطبع سرد
طبع میرزا قاسمیطبع سرد
طبع الویهطبع سرد
طبع ماکارونیطبع سرد
طبع لازانیاطبع سرد
طبع املت با گوجهطبع سرد
طبع دلمه برگ موطبع معتدل
طبع دلمه،فلفل،گوجهطبع سرد
طبع دلمه بادنجانطبع گرم
طبع خوراک لوبیا سبزطبع سرد
طبع املت با فلفل سبزو فارچطبع سرد
طبع بورانیطبع سرد
طبع جغوربغورطبع معتدل
طبع بافلا قاتقطبع سرد
طبع حلواطبع گرم
طبع بستنی سنتیطبع معتدل روبه گرم
طبع بستنی میوه ایطبع معتدل روبه سرد
طبع فالودهطبع سرد
طبع ماءالشعیر سادهطبع سرد
طبع ماءشعیر میوه ایطبع سرد
طبع نوشابه های گازدارطبع سرد
طبع سالاد کاهو خیار گوجهطبع سرد
READ  چین و چروک / درمان چین و چروک در طب سنتی و با داروهای گیاهی